Wybierz język:

pl en dk

Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI "CZAS NA ZMIANY"

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Nazwa promocji – promocja będzie prowadzona pod nazwą „CZAS NA ZMIANY”.
2. Nazwa organizatora promocji – Organizatorem Konkursu jest: Alicja Brzeska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CENTRUM MEDYCZNE ADENT ALICJA BRZESKA z siedzibą w Jantarze (kod poczt.: 82-103), przy ul. Gdańskiej 4, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: 5842679928 , REGON: 220983558, Adres e-mail do kontaktu w sprawach konkursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zwana dalej „Organizatorem”.
3. Zasięg promocji – promocja odbędzie się na terenie siedziby Centrum Medycznego Adent w Jantarze, przy ulicy Gdańskiej 4.
4. Czas trwania promocji – promocja rozpoczyna się w dniu 09.04.2022 r. od godz. 09:00 i trwa do 30.06.2022 do godz. 23:59. Termin ten obejmuje sprzedaż promocyjną. Wykonanie zakupionych usług promocyjnych dobywać się będzie w dniach od 09.04.2022 r. od godz. 09:00 i trwać będzie do 30.06.2022 do godz. 23:59.

 

§ 2 Definicje

1. Promocja, Sprzedaż promocyjna – promocja prowadzona w oparciu o zasady określone w niniejszym regulaminie, polegająca na zawieraniu umów sprzedaży premiowej z konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego.
2. Klinika – CENTRUM MEDYCZNE ADENT ALICJA BRZESKA z siedzibą w Jantarze (kod poczt.: 82-103), przy ul. Gdańskiej 4 „Kliniką”.
3. Zakup promocyjny, dowód zakupu – każdy łączny zakup usług w postaci: od 4 licówek kompozytowych (oraz licówek innego rodzaju). Zakup promocyjny powinien być dokonany wyłącznie przelewem na konto Kliniki lub na terenie Kliniki w okresie trwania sprzedaży promocyjnej i udokumentowany maksymalnie na 2 (słownie: dwóch) dowodach zakupu.
4. Punkt obsługi promocji – to siedziba Kliniki. Punkt obsługi promocji czynny będzie w okresie trwania promocji, w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 15:00. Liczba usług w ramach promocji jest ograniczona.
5. Uczestnik – osoba spełniająca wszystkie wymagania określone w § 2 Regulaminu.
6. Laureat – uczestnik, który otrzymał nagrodę w promocji.

 

§ 3 Uczestnicy Promocji

1. Udział w promocji jest dobrowolny.
2. W promocji może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Osoby niepełnoletnie od 13 roku życia lub osoby pełnoletnie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Promocji wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.
4. Osoby niepełnoletnie poniżej 13 roku życia lub osoby pełnoletnie nieposiadające zdolności do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Promocji wyłącznie za pośrednictwem swojego przedstawiciela ustawowego.
5. Przystąpienie przez Uczestnika do udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.

 

§ 4 Zasady promocji

1. W celu wzięcia udziału w Promocji uczestnik powinien łącznie spełnić następujące warunki:

  • zapoznać się z regulaminem i go zaakceptować – poprzez dokonanie zgłoszenia udziału w promocji,
  • w okresie trwania sprzedaży promocyjnej (tj. od 09.04.2022 r. od godz. 09:00 i trwa do 30.06.2022 do godz. 23:59 lub jeżeli nastąpi to wcześniej, do wyczerpania puli usług promocyjnych) dokonać zakupu usług w postaci wykonania minimum 4 licówek kompozytowych (lub porcelanowych),
  • zachować oryginał dowodu/dowodów zakupu promocyjnego,
  • w okresie trwania sprzedaży promocyjnej okazać dowód/dowody zakupu promocyjnego w Punkcie Obsługi Promocji i uzgodnić termin wykonania usługi promocyjnej (Punkt Obsługi Klienta odnotuje fakt zgłoszenia dowodów zakupu/zakupów promocyjnych oraz rezerwacji terminu usług promocyjnych w promocji na oryginale dowodu zakupu promocyjnego poprzez jego parafowanie)
  • w przypadku, gdy dowód zakupu nie spełnia warunków opisanych § 2 w pkt. 4 regulaminu, obsługa ma prawo odmówić przyjęcia takiego dowodu, w tym wydania nagrody,
  • dowody zakupu oznaczone ww. parafowaniem uznaje się jako wykorzystane. Jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną cenę promocyjną za zabieg nałożenia minimum 4 licówek.

2. Na jeden dowód zakupu, lub maksymalnie łącznie dwa dowody zakupu na usługę wykonania minimum 4 licówek kompozytowych (lub porcelanowych) można odebrać tylko jedną nagrodę.
3. Pula nagród w promocji jest ograniczona i wynosi 60 usług. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze wyczerpanie puli nagród w promocji.
4. W przypadku, gdy którakolwiek z Nagród nie została odebrana przechodzi ona na własność Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może spowodować wykluczenie danego uczestnika z promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody wymienionej w pkt. 2 niniejszego regulaminu.

 

§ 5 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest: Alicja Brzeska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CENTRUM MEDYCZNE ADENT ALICJA BRZESKA z siedzibą w Jantarze (kod poczt.: 82-103), przy ul. Gdańskiej 4, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: 5842679928 , REGON: 220983558, Adres e-mail do kontaktu w sprawach konkursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. („Organizator”), który przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji promocji pod nazwą „Totalna Metamorfoza w Adent w Jantarze”. Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu (podpis) będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji promocji, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora, jak też podmiotowi zarządzającemu kliniką oraz innym podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania promocji a następnie przez okres potrzebny ze względu na weryfikację spełnienia wymogów Regulaminu do wydania nagrody, w celu wydania nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie lub do dnia odwołania zgody na przetwarzanie danych. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzani oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

§ 6 Nagrody

1. Nagrodą w promocji jest usługa wykonania bezpłatnego zdjęcia panoramicznego - OPG zębów.
2. Liczba nagród jest określona i może zostać wyczerpana wcześniej niż 30.06.2022 godz. 23:59.
3. Po wyczerpaniu liczby nagród przeznaczonych do wydania w promocji ulega ona zakończeniu.
4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018.200 t.j.).
5. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. Laureat promocji nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
6. W przypadku wyczerpania puli nagród lub nieodebrania nagrody najpóźniej do godz. 23:59 dnia 30.06.2022 r. nagroda ta przepada, a uczestnik traci prawo do nagrody. Niewydane nagrody pozostają w dyspozycji organizatora promocji.

 

§ 7 Zasady postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania sprzedaży promocyjnej i po jej zakończeniu, najpóźniej do dnia 02.07.2022 r. (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po dniu 02.07.2022 r. nie będą rozpatrywane.
2. Reklamację należy wysłać w formie pisemnej na adres organizatora: CENTRUM MEDYCZNE ADENT ALICJA BRZESKA z siedzibą w Jantarze (kod poczt.: 82-103), przy ul. Gdańskiej
4. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Każda reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika promocji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania z dokładnym opisem okoliczności.
4. Postępowanie reklamacyjne trwa do 2 dni roboczych i kończy się najpóźniej w dniu 02.04.2022 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi promocji pocztą (listem poleconym) lub za pośrednictwem e-mail. O zachowaniu 2–dniowego terminu na postępowanie reklamacyjne decyduje data nadania listu poleconego (data stempla pocztowego) lub wysyłki e-mail przez Organizatora.
5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji jest jawny i powszechnie dostępny w bw punkcie obsługi klienta - w czasie trwania promocji.
2. Zasady przeprowadzania promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, w tym zwłaszcza Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U.2017 poz. 459 ze zm.)